System edukacji w Irlandii

System edukacji w Irlandii znacznie różni się od polskiego, dlatego rodzice jak najwcześniej powinni poznać strukturę systemu oświaty na obczyźnie. Dzięki temu spokojniej możemy zaplanować wszystkie etapy edukacji naszych pociech.

system edukacji w irlandii

Informacje wstępne

W Irlandii instytucją odpowiedzialną za wszystkie działania w obrębie oświaty na szczeblu centralnym jest Ministerstwo Edukacji i Umiejętności (Department of Education and Skills). Sprawuje ono nadzór, decyduje o zmianach w systemie, odpowiada za kształt programów edukacyjnych oraz ocenia pracę nauczycieli. Szkoły mogą być tworzone przez osoby prywatne, inicjatywy lokalne poszczególnych władz lub władze kościelne. Obecnie w całej Irlandii jest 3305 zarejestrowanych szkół podstawowych, w których uczy 32489 nauczycieli.

Zawód nauczyciela jest zawodem regulowanym, co oznacza, że każdy pedagog zatrudniony na stawkach państwowych musi być zajerestrowany w Radzie Nauczania (The Teaching Council).

System edukacji

W Irlandii system oświaty jest podzielony na trzy etapy: szkoła podstawowa (Primary School), ponadpodstawowa (Post Primary School) i szkolnictwo wyższe (Third Level). Obowiązek szkolny w Irlandii obejmuje dzieci w wieku od 6-tego do 15-tego roku życia (sześć klas szkoły podstawowej  i trzy lata w szkole średniej).

1. Przedszkole

W Irlandii nie ma zorganizowanej sieci przedszkoli, dlatego bardzo popularne są prywatne placówki. Oferują one opiekę dla najmłodszych w żłobkach (creche) lub nursery school dla dzieci od szóstego miesiąca do piątego roku życia. Bardzo popularne są również przedszkola prowadzone metodą Montessori. Metoda ta zakłada, że  dzieci powinny być skoncentrowane na swoich zadaniach, dążyć do samodzielności, budować wiarę w siebie i z ufnością patrzyć na świat. Niestety przedszkola są płatne, ceny bardzo się różnią i opłata tygodniowa może wynieść od 90 do nawet 200 euro.

Obowiązek szkolny  nałożony jest na dzieci, które ukończyły 6 lat. Jednak prawo umożliwia młodszym dzieciom rozpoczęcie edukacji wcześniej, w tak zwanym pre-school (odpowiednik polskiej zerówki). Do pre-school uczęszcza ponad 65% 4-latków i ok 95% 5-latków.

Jednak, aby wyjść na przeciw rodzicom najmłodszych pociech, rząd w 2010 wprowadził ECCE Scheme (Early Childhood Care and Education). Jego celem jest udostępnienie bezpłatnej opieki dzieciom, które 1 września będą w określonym przedziale wiekowym (3 lata i 2 miesiące – 4 lata i 7 miesięcy). W tym roku  wszystkie dzieci urodzone w przedziale 2.02.2011- 30.06.2012 (w dniu 1-ego września) kwalifijują się do bezpłatnej opieki.

2. Szkoła podstawowa 

Primary school to odpowiednik polskiej szkoły podstawowej i obejmuje dzieci w wieku od 6-ciu do 12-nastu lat. Szczebel ten charakteryzuje się dość dużą swobodą zarówno pod względem stosowanych przez nauczycieli metod nauczania, jak i planu zajęć. Istnieją jednak wspólne zasady dla wszystkich placówek. Dzienny limit zajęć w primary school to 5h 40 min. W to wliczone są już zajęcia i przerwy. Pierwszy rok nauki może być skrócony o 1h dziennie. Rok szkolny trwa 183 dni i wszystkie szkoły na poziomie podstawowym są zamknięte w lipcu i sierpniu, na Boże Narodzenie, Wielkanoc, ferie zimowe i przerwę jesienną. W Irlandii uczniowie primary school mają obowiązek noszenia mundurków szkolnych. Unifikacja ubioru zwiększa bezpieczeństwo na terenie szkoły, gdyż łatwiej zidentyfikować osobę spoza niej. Również dzięki nim metki i marki tracą na znaczeniu i zmiejsza się pole do rywalizacji.

3. Szkoła ponadpodstawowa

Szkoła ponadpodstawowa może trwać pięć lub sześć lat i obejmuje kilka etapów: junior cycle (klasy 1-3), transistion year (odpowiednik klasy 4, jednak nie jest obowiązkowy) oraz senior cycle (klasy 5-6). Na poziomie szkoły średniej pierwszego stopnia (junior cycle) mamy do wyboru kilka typów placówek:

  • Comprehensive School (szkoła wielokierunkowa)
  • Voluntary School (szkoła tradycyjna)
  • Vocational School (szkoła zawodowa)
  • Community School (szkoła społeczna)

 

Po ukończeniu przez ucznia pierwszych trzech klas musi on przejść pierwszy egzamin – Junior Certificate. Jeśli uczeń zdał egzamin, może wybrać czy chce poszerzać swoją wiedzę z zakresu zainteresowań pozaszkolnych w ramach transistion year. Następnym etapem jest Senior Cycle. W ostatnich dwóch latach uczeń przygotowuje się do podjęcia ostatniego egzaminu- Leaving Certificate (odpowiednik polskiej matury).

4. Szkolnictwo wyższe

Edukacja trzeciego stopnia (Third level Education), jest w Irlandii coraz powszechniejsza. Już ponad 55% młodzieży, która ukończy szkołę średnią z Leaving Certificate, kontynuuje naukę na uczelni wyższej.

W obrębie uczelni wyższych możemy wyróżnić cztwery kategorie:

  • uniwersytecki, oferujący programy studiów w takich dziedzinach jak nauki humanistyczne, techniczne, ścisłe, społeczne, medyczne. Na każdym uniwersytecie obowiązuje podział kursów na undergraduate i postgraduate. Termin postgraduate jest szerszy niż polskie studia uzupełniające i obejmuje studia magisterskie (Masters), doktoranckie (PhD), czy wszelkiego rodzaju studia podyplomowe (Postgraduate Diplomas).
  • instytuty techniczne
  • kolegia edukacyjne (college of education), czyli uczelnie wyższe kształcące nauczycieli szkół podstawowych.
  • kolegia prywatne (independent colleges)- współistnieją na jednym poziomie z państwowymi uczelniami w Irlandii. Nauka w prywatnych uczelniach jest płatna, a szkoły te najczęściej specjalizują się w kursach biznesowych.

Szczegółowe informacje dotyczące edukacji w Irladnii dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Umiejętności www.education.ie. Tam też znajdziemy adresy wszystkich placówek w obrębie naszego miejsca zamieszkania (opcja Find A School).

More from Kasia Filar Kupiec

5 Powodów, dla których warto założyć biznes online

Wszyscy mówią o zarabianiu pieniędzy w Internecie, ale czy kiedykolwiek...
Read More